Politika privatnosti

https://quikrskills.edu.rs/
https://courses.quikrskills.edu.rs/

Prethodna napomena:
Preporučujemo da pre upoznavanja sa ovom Informacijom, pročitate Opšte uslove poslovanja i korišćenja.

1. Uvod

Poštovani Korisnici,
https://quikrskills.edu.rs/ i https://courses.quikrskills.edu.rs/ (u daljem tekstu: QuikrSkills) poštujući zakonsku regulativu iz oblasti zaštite privatnosti ličnih podataka fizičkih lica, Vas upućuje i poziva da pažljivo pročitate ovu Informaciju, u cilju upoznavanja sa vrstama podatka o ličnosti koje obrađujemo, u koje se svrhe isti obrađuju, koja lica će imati pristup Vašim podacima, te koja su Vaša prava u pogledu postupka obrade ličnih podataka. QuikrSkills Vaše podatke o ličnosti (u daljem tekstu: Podaci) obrađuje zakonito, pošteno, transparentno, svrsishodno, u skladu sa načelom minimalizacije podataka, i načelom vremenskog ograničenja čuvanja, ažurno i tačno, čuvajući integritet i poverljivost podataka.
Svrha ove Informacije je da Vas na što jednostavniji način, a opet sveobuhvatno upoznamo sa nameravanom svrhom obrade i vrstom Vaših podataka o ličnosti koje prikuplja direktno od Vas, kao i o načinu zaštite Vaših prava i svim drugim relevantnim informacijama vezanim za obradu podataka.
U daljem tekstu ove Informacije bićete detaljno informisani o svim bitnim činjenicama, sa kojim je neophodno da se upoznate pre nego što nam saopštite Vaše podatke o ličnosti.

2. Značenje izraza

U ovoj Informaciji QuikrSkills koristi izraze predviđene Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon), te:

  • podatak o ličnosti predstavlja svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, tako da taj podatak, između ostalog, može biti ime, prezime, adresa, identifikacioni broj, ali i IP adresa, broj računa ili broj fiksnog i/ili mobilnog telefona.
  • obrada podataka o ličnosti predstavlja svaku radnju ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada).
  • Rukovalac označava fizičko ili pravno lice, koje samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti.
  • Primalac označava fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade.

QuikrSkills će Vaše podatke o ličnosti obrađivati u svojstvu Rukovaoca. Kada se ragistrujete kod QuikrSkills, Vaše podatke o ličnosti prikupljamo u svojstvu Rukovaoca jer samostalno određujemo svrhu, vrstu i način obrade podataka, bez naloga trećeg lica.

3. Internet i kontakt podaci rukovaoca/obrađivača podataka

https://quikrskills.edu.rs/ i https://courses.quikrskills.edu.rs/ jesu internet domeni u vlasništvu privrednog društva EDUCARE DOO BEOGRAD. Navođenjem QuikrSkills u ovoj Informaciji, zapravo podrazumeva privredno društvo EDUCARE DOO BEOGRAD, na koje se odnose sve obaveze predviđene ovom Informacijom i koje privredno društvo ispunjava sve zakonske uslove u postupku obrade podataka o ličnosti shodno Zakonu i istupa kao pravo lice koje pruža usluge informacionog društva.

EDUCARE DOO BEOGRAD
PIB: 112915670
MB: 21767441
Ul. Savska 17
11000 Beograd-Savski Venac
https://quikrskills.edu.rs/
https://courses.quikrskills.edu.rs/

4. Kontakt podaci zaposlenog zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti

Zaposlenom zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Lice za zaštitu podataka) možete se obratiti za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših podataka o ličnosti, odnosno za ostvarivanje prava propisanih Zakonom, na jedan od sledećih načina:
− na adresu elektronske pošte: zastita.podataka@quikrskills.edu.rs;
− na adresu sedišta QuikrSkills: EDUCARE DOO BEOGRAD, Ul. Savska 17, 11000 Beograd-Savski Venac, – sa naznakom za Lice za zaštitu podataka.

5. Svrha obrade i pravni osnov za obradu, vrste podataka o ličnosti koje se obrađuju

1) Svrha i pravni osnov za obradu
Svrha i pravni osnov za obradu Vaših podataka uslovljen je odnosnom koji zasnivate sa QuikrSkills, te se Vaši podaci obrađuju samo u obimu koji je nužan za ispunjenje svrhe u koju se prikupljaju. Vaše podatake o ličnosti koje obrađujemo služe isključivo u procesu pohađanja kursa on-line edukacije.

Svrha u koju QuikrSkills obrađuje Vaše podatke o ličnosti jeste unos osnovih ličnih podataka u Uverenje/Sertifikat o završenoj on-line obuci.

Pravni osnov za obradu podataka jeste biti propisan Zakonom te se obrada ličnih podataka vrši u svrhu izvršenja procesa on-line edukacije, u svrhu zaštite legitimnog interesa QuikrSkills ili trećeg lica, ili na osnovu Vašeg pristanka, kao što je detaljnije prikazano u nastavku ove Informacije.
(a) Obrada Vaših podataka neophodna je u postupku Uverenja/Sertifikata o završenoj on-line obuci. Ako odbijete da pružite podatke potrebne za ovu svrhu QuikrSkills neće biti u mogućnosti da Vam izda navedeno Uverenje/Sertifikat u postupku edukacije.
(b) Poštovanje zakonom propisanih obaveza QuikrSkills Za obradu podataka koja je nužna radi poštovanja zakonom propisanih obaveza QuikrSkills nije potreban Vaš pristanak. Ova obrada se vrši npr. u svrhu primene propisa iz oblasti edukacije, oporezivanja, kao i u svrhu rešavanja prigovora u skladu sa važećim propisima.
(c) Potrebe legitimnog interesa QuikrSkills ili treće strane.
U određenim slučajevima QuikrSkills obradu Vaših podataka zasniva na zaštiti legitimnih interesa, bilo svojih ili trećih lica, s tim da ti legitimni interesi moraju biti jači od Vaših interesa, prava i sloboda i da im ne štete.
QuikrSkills obradu podataka zasniva na legitimnom interesu npr. u sledećim situacijama:

  • kada je svrha obrade testiranje i razvijanje novih proizvoda i usluga i poboljšanje postojećih.
  • kada je svrha obrade dijagnostikovanje tehničkih problema koje QuikrSkills ima na svojim internet domenima;
  • kada je svrha obrade održavanje naloga Polaznika i postupanje po Vašim zahtevima;
  • kada je svrha obrade obezbeđivanje bezbednosti IT sistema i poslovanja QuikrSkills, uključujući i bezbednost usluga koje se nude Korisnicima;
  • kada se obrada vrši radi sprečavanja i istrage prevara i drugih krivičnih dela i zloupotreba na štetu QuikrSkills, njenih Korisnika i/ili trećih lica;
  • kada je obrada potrebna radi pokretanja i vođenja pravnih postupaka pred državnim organima radi ostvarivanja prava i interesa QuikrSkills ili drugih lica.

Obrada podataka se može i u drugim slučajevima zasnivati na ostvarivanju legitimnih interesa QuikrSkills ili treće strane, ukoliko QuikrSkills dokaže da nad tim interesima ne pretežu interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose, a to procenjuje Lice za zaštitu podataka sprovođenjem tzv. testa balansa.
U navedenim slučajevima Vaš pristanak za obradu podataka nije potreban, ali imate pravo da u bilo kom trenutku podnesete zahtev za ostvarivanje svojih prava na način opisan u delu pod brojem 9.
(d) Pristanak na obradu podataka
Vaš pristanak na obradu podataka o ličnosti od strane QuikrSkills daje pravo da Vam dostavljamo informacije u sklopu pružanja usluga informacionog društva u postupku on-line edukacije, kao i da Vam se obrati radi ispitivanja tržišta ili zadovoljstva proizvodima i uslugama QuikrSkills. Obrada u navedene svrhe vrši se kako bi QuikrSkills dodatno prilagodio ponudu programa edukacije Vašim željama i potrebama, blagovremeno Vas obavestio o novim uslugama, dobio povratne informacije o pruženim uslugama, razmotrio predloge za poboljšanja, uključio Vas u istraživanja i ankete koje sprovodi.
Uskraćivanje pristanka na obradu u navedene svrhe ne utiče na sprovođenje propisanih obaveza QuikrSkills, niti obradu zasnovanu na legitimnom interesu QuikrSkills ili trećeg lica.
Dati pristanak možete u bilo trenutku opozvati kontaktiranjem QuikrSkills na način naveden u delu pod brojem 4. ove informacije.
Maloletno lice koje je navršilo 15 godina može samostalno dati pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva. U slučaju maloletnog lica koje nije navršilo 15 godina, za obradu podataka o ličnosti pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.
2) Vrste podataka o ličnosti koje se obrađuju
(A) Osnovni identifikacioni podaci
Osnovni podaci o ličnosti koje obrađujemo, a u cilju Vašeg izdavanja Uverenja/Sertifikata o završenoj on-line obuci, su Vaše ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, za domaća lica jedinstveni matični broj građana (JMBG), za strana lica broj pasoša i država izdavanja.
(B) Ostale vrste podataka
U nastavku su prikazani i podaci koje prikupljamo i obrađujemo u cilju otvaranja korisničkog naloga Polaznika:
Svako fizičko lice koje otvara nalog Polaznika kod QuikrSkills i tom prilikom unosi sledeće podatke: ime, prezime, korisničko ime, šifru i e-mail. Podaci se čuvaju do deaktivacije ili brisanja korisničkog naloga. Deaktivacija korisničkog naloga će se izvršiti od strane QuikrSkills, ukoliko Polaznik jednu godinu neprekidno ne koristi svoj korisnički nalog, odnosno ukoliko QuikrSkills u periodu od jedne godine neprekidno ne registruje aktivnost Polaznika (što podrazumeva ulogovanje Polaznika na svoj korisnički nalog, zatim svaku drugu aktivnost na internet stranama QuikrSkills).Deaktivacijom se brišu svi podaci Polaznika.

6. Kategorije primalaca kojima mogu biti dostavljeni vaši podaci o ličnosti

Lica kojima se dostavljaju Vaši podaci o ličnosti mogu nastupiti kao: (1) samostalni rukovaoci podataka, tj. subjekti koji sami određuju svrhu i način obrade podataka o ličnosti ili (2) obrađivači podataka, tj. subjekti koji obrađuju podatke o ličnosti u ime QuikrSkills kao rukovaoca. Navedena lica dužna su da pri obradi Vaših podataka o ličnosti primenjuju mere sigurnosti i zaštite na nivou koji obezbeđuje QuikrSkills.
U zavisnosti od konkretne svrhe obrade, svojstva u kojem QuikrSkills Vaše podatke o ličnosti obrađuje (kao Rukovalac), pristup svim ili samo pojedinim podacima o ličnosti mogu imati:

a. Zaposleni kod QuikrSkills i saradnici po bilo kom osnovu (koji se obavezuju na čuvanje
poverljivosti podataka), samo u meri u kojoj je to neophodno za potrebe konkretne obrade
podataka.

b. QuikrSkills može dostavljati podatke o ličnosti svojim povezanim licima, kada je to neophodno i
uvek u okviru legitimnog interesa i definisane svrhe.

c. Pravna lica koja su na bilo koji način uključena u statusnu promenu sa QuikrSkills.

d. Poslovni partneri QuikrSkills, koji za potrebe QuikrSkills vrše određene poslove obrade kao obrađivači, poput eksternih saradnika koji pružaju određene usluge, kao i softverskih kompanija koje izrađuju i održavaju softvere ili hardver u kojima se čuvaju Vaši podaci.

Kada u svojstvu Rukovaoca angažujemo treće lice kao Obrađivača, ugovorom regulišemo odnose sa konkretnim Obrađivačem, kojim se uređuju svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mere zaštite.
U nekim slučajevima, a u cilju ostvarivanja svrhe obrade, QuikrSkills Vaše podatke dostavlja i sledećim
kategorijama primalaca:
1) trećim licima koja Vaše podatke o ličnosti obrađuju u okviru:
− pružanja i upravljanja procedurama i IT sistemima;
− upravljanja komunikacijom sa Korisnicima, kao i arhiviranja podataka i dokumentacije u papirnoj ili elektronskoj formi;
− evidentiranja kvaliteta usluge, istraživanje tržišta, informisanja i komercijalne promocije proizvoda usluga QuikrSkills;
2) nadležnim organima i organizacijama (pravosudni i upravni organi);

7. Prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju

QuikrSkills Vaše podatke o ličnosti obrađuje u Republici Srbiji, a izuzetno vrši prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili u međunarodnu organizaciju i to bez prethodnog odobrenja ako je utvrđeno da ta druga država, odnosno međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.
Smatra se da je primereni nivo zaštite obezbeđen u državama i međunarodnim organizacijama: (a) koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka ili (b) za koje je Evropska komisija utvrdila da obezbeđuju primereni nivo zaštite ili (c) sa kojima je zaključen međunarodni sporazum o prenosu podataka o ličnosti, ili (d) entiteti sa spiska iz Odluke Vlade RS o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.
Prenos Vaših podataka u državu ili međunarodnu organizaciju koja ne ispunjava navedene uslove izvršiće se samo uz Vašu izričitu saglasnost i ako su ispunjeni drugi uslovi propisani članom 65. i 69. Zakona.

8. Metod obrade i period čuvanja podataka o ličnosti

Vaši podaci o ličnosti će biti obrađivani elektronski način kojim se obezbeđuje bezbednost i poverljivost. Obrada zaodređene svrhe je automatizovana.

Rok čuvanja radi obrade Vaših podataka o ličnosti je uslovljen svrhom zbog koje su podaci prikupljeni, i čuvaju se do momenta prestanka svrhe obrade u koju su prikupljeni

Nezavisno od predviđenog perioda/roka čuvanja podataka, isti može biti prekinut od momenta opoziva datog pristanka ili do isteka vremenskog perioda na koji ste nam dali pristanak za obradu, nakon čega se podaci trajno brišu, odnosno čine neprepoznatljivim.
Podatke koje nam Polaznik pruži radi otvaranja korisničkog naloga se čuvaju do dekativacije ili brisanja istog.

U izuzetim prilikama, Vaše podatke o ličnosti možemo čuvati nakon isteka predviđenog perioda/roka čuvanja, ispunjenja svrhe u koje je lični podatak obrađen, kao i nakon Vašeg povlačenja datog pristanka, a kada je to neophodno za ostvarivanje propisanih obaveza ili legitimnih interesa QuikrSkills.

9. Prava lica na koje se odnose podaci o ličnosti

QuikrSkills neguje poštenu i transparentu poslovnu politiku, naročito u delu prikupljanja i obrade podataka o ličnosti.

Kao lice čije podatke je QuikrSkills prikupila i obrađuje, imate pravo na sledeće:

a. Pravo na pristup

Pravo na pristup podrazumeva da od QuikrSkills možete dobiti informaciju o tome da li se Vaši podaci o ličnosti obrađuju i, ako je to slučaj, odobrenje da pristupite svojim podacima o ličnosti i dobijete informacije kao što su: svrha obrade, vrste podataka o ličnosti, primaoci podataka, rok čuvanja i sl. Kada se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju imate pravo da budete upoznati sa merama zaštite u vezi sa prenosom, kao što je navedeno u delu VII ove informacije. QuikrSkills će Vam na zahtev dostaviti kopiju podataka o ličnosti koje obrađuje. Za dodatne zahteve QuikrSkills može da naplati razumnu naknadu za administrativne troškove. Ako zahtev dostavite elektronskim putem i ako nije drugačije zatraženo, QuikrSkills će Vam informacije dostaviti u elektronskoj formi.
QuikrSkills Vaše podatke o ličnosti obrađuje u svojstvu Rukovaoca – stoga, imate pravo od QuikrSkills da dobijete sve informacije o predmetnoj obradi.

b. Pravo na ispravku ili dopunu podataka

QuikrSkills će na Vaš zahtev izvršiti ispravku Vaših podataka o ličnosti koji su netačni ili dopuniti nepotpune podatke.

c. Pravo na brisanje podataka

QuikrSkills će na Vaš zahtev izbrisati Vaše podatke o ličnosti ako su ispunjeni uslovi iz člana 30. Zakona (npr. ako je ispunjena svrha zbog koje su prikupljeni, ako je povučen pristanak za obradu, a ne postoji zakonski osnov za obradu). QuikrSkills ne može brisati Vaše podatke o ličnosti: ako je obaveza njihove obrade propisana zakonom ili je obrada obavezna iz razloga zaštite javnog interesa (npr. postupanja po nalogu državnog organa) ili je neophodna za pokretanje, podnošenje ili odbranu nekog pravnog zahteva (npr. podnošenje tužbe, vođenje sudskog ili upravnog postupka i sl.).

d. Pravo na ograničavanje obrade

QuikrSkills će na Vaš zahtev ograničiti obradu Vaših podataka o ličnosti ako je ispunjen neki od uslova iz člana 31. Zakona (npr. ako ste osnovano osporili tačnost Vaših podataka o ličnosti ili zakonitost obrade i sl.).

e. Pravo na prenosivost podataka

QuikrSkills će Vam na Vaš zahtev dostaviti podatke o ličnosti u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i
elektronski čitljivom obliku (npr. na računaru) i omogućiti da ih prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane QuikrSkills ako su ispunjeni svi sledeći uslovi: (a) obrada je zasnovana na pristanku ili je neophodna za izvršenje ugovora, (b) obrada se vrši automatizovano i (c) prenos ne utiče štetno na ostvarivanje prava i sloboda drugih lica.
Ovo pravo obuhvata i mogućnost da se zahteva da QuikrSkills podatke o ličnosti neposredno prenese drugom rukovaocu ako je to tehnički izvodljivo.

f. Pravo na prigovor

U bilo kom trenutku nam možete podneti prigovor na obradu podataka o ličnosti zasnovanu na legitimnom interesu ili koja je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja QuikrSkills će obustaviti dalju obradu tih podataka, osim ako postoji zakonit osnov za obradu koji preteže nad Vašim interesima ili slobodama ili ako se obrada obavlja u svrhu pokretanja, podnošenja ili odbrane od pravnog zahteva (npr. podnošenje tužbe, protivtužbe i slično).

g. Pravo na pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti i pravo na upravnu i sudsku zaštitu

Ukoliko smatrate da se obrada Vaših podataka o ličnosti sprovodi suprotno odredbama Zakona ili drugih važećih propisa, možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ukoliko niste zadovoljni odlukom Poverenika, protiv nje možete tužbom pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od prijema odluke. Podnošenje tužbe u upravnom sporu ne utiče na pravo da se pokrenu drugi postupci upravne ili sudske zaštite.
Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs.

Radi ostvarivanja prava Lica na koje se podaci odnose – Vaših prava, QuikrSkills će Vam pružiti svu neophodnu podršku u duhu dobre poslovne politike i u skladu sa uslovima i na način propisan Zakonom.
U cilju zaštite Vaših prava kao lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, možete se u bilo kom trenutku obratiti Licu za zaštitu podataka na jedan od načina navedenih u delu pod brojem IV ove Informacije.

Vaše upite i zahteve rešavaćemo kratkim rokovima, koji mogu varirati od složenosti konkretnog upita ili zahteva, i drugih okolnosti, ali rok za obradu zahteva ili upita od strane QuikrSkills neće biti duži od 60 dana.

10. Bezbednost vaših podataka o ličnosti

U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg Zakona, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde se čuvaju Vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti Vaših podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere koju pružaju potreban nivo bezbednosti Vaši podataka o ličnosti.

QuikrSkills je preduzeo odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa Zakonom, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, kao i verovatnoću nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode fizičkih lica čiji se podaci o ličnosti prikupljaju i obrađuju.

11. Dostava robe


S obizorm da se radi o digitalnim proizvodima, nakon kupčeve uplate i provere da je sve prošlo u redu, kupac odmah dobija pristup digitalnom materijalu.

12. Izjava o konverziji


Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

13. Izjava o PDV-u


PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

14. Povraćaj sredstava


U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Educare d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

15. Zaštita poverljivih podataka o transakciji


Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

16. Završne odredbe

Ova Informacija o prikupljanju pristupu i obradi podataka o ličnosti je izdata od strane QuikrSkills dana
25.07.2022. godine.

Ukoliko dođe do izmena ili dopuna ove Informacije svi Korisnici QuikrSkills će biti blagovremeno obavešteni.

 

U Beogradu, dana 25. jula 2022. godine.